top of page

צילומים ותבליטים בהשראתם
גפני שליין ואסתי אלטמן
הוצג בבית ציוני אמריקה, מרץ 2023
ניתן ללחוץ על התמונות כדי לצפ
ות בגרסה המוגדלת שלהן

bottom of page