top of page

האכלת צבועים בבשר נא כדי שלא יטרפו את אנשי בכפר באתיופיה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בקרואטיה

האכלת צבועים בבשר נא כדי שלא יטרפו את אנשי בכפר באתיופיה
bottom of page